HURDA PLASTİK MALZEME SATIŞI . İHALE İLANI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAK  HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇ VE DİĞER MUHTELİF HURDA ile HURDA PLASTİK MALZEME SATIŞI .

 İHALE  İLANI.

 

 

MADDE 1 -  İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ, İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI

İstanbul İli Bahçelievler Belediyemizde kullanılmakta iken ekonomik ömürlerini doldurdukları için Terkini yapılarak Hurdaya ayrılan Hurda malzemelerin  2886 S.Devlet ihale kanunu’nun Kapalı Teklif Usulü ile 45. maddesi gereği Açık Artırma usulü  ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkılmıştır.

 

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL.

 

2.1-

MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ

 

MİKTARI

(Yaklaşık)

BİRİMİ

MUHAMMEN BEDEL TL.

TEMİNAT TUTARI        TL.

 

1

Muhtelif metal malzemeler 73500 kğ. (14 Adet Araç, 2 adet İş Makinası ve diğer muhtelif malzemeler)  115.000 kğ hurda metal, ve diğer  40.000 kğ hurda  Plastik  malzemeler

 

228.500 

 

KG

 

134.815,00

 

4.044,45  

           

 

2.2- Hurdaların yaklaşık % 30’u Araç Hurdası, % 55’i diğer muhtelif demir-çelik-metal ile % 15’i hurda plastik  vb. malzemedir.

 

2.3- Yaklaşık miktar üzerinden Muhammen bedel  tespit edilirken 1 Kg. Hurda fiyatı 0,59 Krş. olarak hesaplanmıştır. Verilecek teklifler 1 Kg. Hurda fiyatı üzerinden verilecektir. İhale sonucu istekli tarafından Hurdaların tamamı brüt olarak, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın araç üzerine yüklenerek tartılması sonucu kantar fişlerine göre toplam kg. hesaplanacaktır. Bulunan toplam miktar ve verilen teklif üzerinden tahsilat yapılacaktır.

 

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

 

3.1- İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Yasanın 45. nci Maddesi.

 

3.2-İhalenin yapılacağı Adres       :Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL

 

3.3- İhale tarihi                         : 23.11.2017 Perşembe Günü

 

3.4- İhale Saati                          : 13.00

 

3.5- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale saatinde Bahçelievler  Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL Adresine alındı sıra numarası ile teslim etmeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3.6- Teslim edilen Belgelerin kontrol edilmesine müteakip ihaleye geçilecektir. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar

3.7. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

3.8. Hurda satış şartnamesi 100,00 TL karşılığında satılmaktadır. İstekli olmak isteyenlerin şartnameyi satın alması zorunludur.

 

MADDE 4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1)Teklif Mektubu( Şartname eklerinde örneği mevcut)

 2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

 3) Gerçek Kişiler için ikametgâh, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 4) Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.

 5) Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

 6) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden)

7) Gerçek Kişiler için İmza Sirküsü (Noterden)  ve Vekaleten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli Vekaletname,

9)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

10) Şartname alındı makbuzu.

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince satılmak üzere ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye ait şartname her gün mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.